DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Placówek Oświatowych w Bobrownikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

 http://bobrowniki.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej:  04.10.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  25.08.2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Serwis naszej placówki został zaprojektowany w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców (w tym dla osób niepełnosprawnych), niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

 

Informacja o dostępności

 

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń takich jak telefony komórkowe, tablety, automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu wybranego urządzenia mobilnego.

W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czcionki.

Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.01. 25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Zespół Placówek Oświatowych Bobrownikach ,

e-mail: zpobobrowniki@wp.pl

Kontakt telefoniczny: 81 865 89 05

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika PrawObywatelskich.

  1. Budynek posiada trzy wejścia, z czego jedno posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Jedno z wejść nie jest wejściem przeznaczonym dla uczniów.

  2. Do budynku nie mogą wejść osoby korzystające z psa asystującego.

  3. Budynek nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy, jedynie w wersji graficznej. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  4. Parking szkolny nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

  5. W budynku na parterze znajdują się sale lekcyjne, sekretariat, pokój nauczycielski oraz inne pomieszczenia. Na piętrze znajdują się sale lekcyjne, gabinet pielęgniarki szkolnej, biblioteka.

  6. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych : brak wind, niedostosowane toalety.

  7. Szkoła nie umożliwia skorzystania z tłumacza języka migowego.

NA GÓRĘ