Jesteś tutaj:
 1. Start

Strona główna

 

Widok Ziemi

 

Obiady w szkole (nowe stawki)

 

 

 

Lista uczniów przyjętych do przedszkola i do kl.I  w zakładce "DLA RODZICÓW"

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

 

Wraca nauka zdalna - do końca ferii dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej

 

 

 

Obserwując dane epidemiologiczne Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję o ograniczeniu nauki stacjonarnej w szkołach podstawowych w związku ze wzrostem liczby chorych na koronawirusa.

 

Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej.

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bobrownikach z klas 1-4 wracają do szkoły 31.01.2022 ( poniedziałek). Prosimy o rygorystyczne przestrzeganie reżimu sanitarnego w szkole, zgodnie z obowiązującymi przepisami ( obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

 

Konsultacje dla klasy 8 będą odbywały się we wtorki ( więcej informacji znajduje się na dzienniku Librus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Komunikat – powrót do nauki stacjonarnej

 

Od dnia 10 stycznia 2022 r.

 

dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bobrownikach powracają do nauki stacjonarnej.

 

Nauka w dalszym ciągu odbywać się będzie w pełnym reżimie sanitarnym.

 

Uczniowie, którzy dojeżdżają autobusem

 

otrzymają bilety 10 lub 11 stycznia 2022 roku.

 

 

 

Dyrektor

 

mgr Anna Królik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

 

 Na podstawie:

 

Rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem                   i zwalczaniem COVID-19

 

§ 1

 

 1. W dniach 20 XII 2021 r. – 09  I 2022 r. klasy I – III i  IV – VIII uczą się zdalnie.
 2. Przedszkole i klasa 0 pracuje stacjonarnie.
 3. Plan pracy szkoły i rozkład zajęć nie ulegają zmianie.
 4. Wszystkie zajęcia prowadzone są na platformie TEAMS ( lekcje, zajęcia pozalekcyjne – wyrównawcze, rozwijające , korekcyjno – kompensacyjne itd. ).
 5. Nauczyciele pracują zdalnie z domu lub ze  szkoły , wedle złożonej do dyrektora ZPO deklaracji .
 6. Nauczyciel przebywający na  kwarantannie w domu, za zgodą dyrektora i po wyrażeniu woli pracy, może pracować zdalnie.
 7. Pracujemy wg dotychczasowego planu lekcji w realnym czasie pracy każdego nauczyciela i każdej klasy.
 8. Wychowawcy odpowiadają za przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie zdalnego nauczania w swojej klasie i poinformowanie o tym dyrektora, a także za koordynację zdalnego nauczania w swojej klasie i pomoc uczniom w tym zakresie.
 9. W oddziałach edukacji wczesnoszkolnej zajęcia odbywają się poprzez aplikację Microsoft Teams. Jednostka lekcyjna wynosi 45 minut, z tym , iż przyjmuje się ,      że  zajęcia edukacyjne odbywają  się w oparciu o różnorodne formy aktywności, ograniczając pracę z komputerem do 30 minut na każdych zajęciach. Pomiędzy zajęciami edukacyjnymi obowiązuje przerwa zgodnie z ustaleniami przyjętymi         w szkole i przez nauczycieli.
 10. W klasach 4-8 - jednostka lekcyjna wynosi 45 minut, z tym, iż przyjmuje się,           że lekcja odbywa się w oparciu o różnorodne formy aktywności ,ograniczając samą pracę z komputerem do 30 minut na każdych zajęciach, co uwzględnia bezpieczne korzystanie przez uczniów  z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Po każdej lekcji obowiązuje przerwa zgodnie z ustaleniami przyjętymi w szkole.
 11. Przedmioty takie jak: plastyka, technika, muzyka, w-f, religia, w.d.ż, mogą być czasem na odejście od komputera i wykonanie zadań bez jego użycia, po wcześniejszych ustaleniach nauczyciela danego przedmiotu z dyrektorem oraz powiadomieniu uczniów i rodziców. Przygotowane do realizacji zadania, ćwiczenia, projekty, mają pozwolić uczniowi na kształcenie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności, a nie tylko sprawdzanie wiedzy teoretycznej.
 12. Świetlica szkolna czynna jest tylko dla uczniów rodziców , którzy   nie są w stanie zapewnić opieki. Dyrektor – na wniosek rodzica – umożliwia opiekę świetlicową.

 

 • Nauczyciel świetlicy pozostają do dyspozycji dyrektora ZPO. Jeśli zajdzie taka potrzeba, pracuje stacjonarnie, jeśli nie – zdalnie.
 • Nauczyciel świetlicy odpowiada za stworzenie na Facebook  grupy świetlicowej na której zamieszcza materiały do wykonania.

 

 1. Biblioteka  w ZPO  Bobrownikach  jest czynna we wtorek od godz. 8.00 – 12.45 .
 2. Nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, specjalista zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, spotyka się z uczniami  poprzez aplikacje Teamsie.
 3. Odbywają się stacjonarne konsultacje egzaminacyjne dla klasy ósmej - 45  minutowe, raz w tygodniu – matematyka, j. polski, j. angielski. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych dostarczą do 20 XII dyrektorowi grafik konsultacji egzaminacyjnych dla chętnych uczniów. Uczniowie klasy ósmej, chęć uczestniczenia w konsultacjach, zgłaszają do nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych ( zgłoszenie online w e-dzienniku  Librus do 19 XII, do godz. 12.00.).
 4. Wychowawcy z zespołami nauczycieli uczących w klasie są odpowiedzialni za dostosowanie procesu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.
 5. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego  uzupełniania dokumentacji szkoły. Nieuzupełnienie bieżącej dokumentacji nauczania/opieki będzie traktowane jako nieobecność w pracy.
 6. Podstawą odnotowania obecności ucznia na zajęciach lekcyjnych jest:

 

       - zalogowanie się ucznia i dołączenie do grupy klasowej w platformie  TEAMS;

 

 - uczestnictwo w lekcji w pełnym wymiarze jej trwania( nie dopuszcza się  dowolności czasowej w tym względzie).

 

 1. Strategie pracy/nauki z dziećmi z rodzin wielodzietnych, należy ustalać z wychowawcą klasy i nauczycielem przedmiotu.                    O rozwiązaniach decydują: wychowawca, nauczyciel, rodzice.
 2. Zespoły nauczycieli uczących w danej klasie ustalą równomierne obciążenie pracami między różnymi przedmiotami. Priorytetowo traktujemy przedmioty egzaminacyjne: matematykę, j. polski, j. angielski.
 3. Klasy I – III i IV – VIII nie mogą korzystać z obiadów podczas zdalnego nauczania.
 4. Bezwzględnie nie wolno nagrywać lekcji i udostępniać jej w sieci i na innych nośnikach elektronicznych pod sankcją odpowiedzialności prawnej.
 5. Wszelkie inne, nieujęte sprawy będą komunikowane w Librusie. Zobowiązuję więc wszystkich rodziców, uczniów i nauczycieli do traktowania wiadomości w dzienniku elektronicznym jako ,,gorącej linii.’’                                                                                                               

 

                                                                                                             Dyrektor  szkoły:  Anna Królik

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Aktualności

Narodowe Czytanie

Po raz kolejny włączyliśmy się w akcję narodowego Czytania.

Pasowanie na czytelników

Dnia 09.03.2021r. uczniowie klasy pierwszej zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej.

 

Walentynki w klasie III

Walentynki, potocznie zwane świętem zakochanych, obchodzone są 14 lutego. Tego dnia nie tylko zakochani, ale także bliskie sobie osoby wyznają, jak wiele dla siebie znaczą. Jest to święto amerykańskie, które w naszym kraju szybko zostało przyjęte. Nazwa nawiązuje do postaci św....

NA GÓRĘ